หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
“ เกษตรกรรมก้าวไกล การศึกษาเป็นเลิศ
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.บางปลาม้า
ตลาดเก้าห้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.bangplama.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร 035-528-614
1
2
3
 
 
  www.bangplama.go.th
   
  นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
กิจการสภา
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.บางปลาม้า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   
 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน [ 18 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 21 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 54 
   
 
   
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพ [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 55 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4017  [ 11 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1572  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18 กค. มท 0803.4/ว1577,ว1578 รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แบบป้ายและประมาณการราคาโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1570  [ 11 เม.ย. 2567 ]
ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1561 บัญชีแนบท้าย  [ 11 เม.ย. 2567 ]
โครงการท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กตร. มท 0811.1/ว1557  [ 11 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุน อปท. ในการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว1505  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1517  [ 11 เม.ย. 2567 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 กศ. มท 0816.3/ว1519 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-6  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1549  [ 10 เม.ย. 2567 ]
รายงานผลการดำเนินการเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ชุดที่ 10 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว1555  [ 10 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1547 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ฯ กสว. มท 0820.2/ว1541 เอกสารแนบ  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว1533 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว1534 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1523  [ 9 เม.ย. 2567 ]
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว1525 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 9 เม.ย. 2567 ]
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1504  [ 9 เม.ย. 2567 ]
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
 
   
   
 
สพ 0023.1/8026 การแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ (อบต.บ้านสระ)  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
สพ 0023.1/8028 การแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ (อบต.ดอนตาล)  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
สพ0023.3/ว8036 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สพ0023.3/8038 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 ผ่านช่องทางการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Webex แบบ Cloud Meeting  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สพ0023.3/ว8045 แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สพ0023.5/ว8052 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 (เม.ย.-พ.ค.66)  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สพ0023.3/8039 ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำเเหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สพ0023.6/ว 7945 โครงการฝึกอบรม เรื่อง "ระบบสุขาภิบาล ระบบบําบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร" ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 23 และ 13th International Conference on Environmental  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
สพ0023.3/ว7902 การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี2567 (ครั้งที่1)  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
สพ0023.3/ว1235 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำแผ่นส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรีระยะ5ปี พ.ศ.2566-2570  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
สพ 0023.6/ว 7838 การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
สพ0023.3/ว7841 แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และที่เเก้ไขเพิ่มเติม  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
สพ 0023.1/ว 7839 ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (EGM) หัวข้อ "การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่ครอบคลุมและยั่งยืน (Advancing Inclusive and Sustainable Smart Cities for All)"  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
สพ 0023.1/ว 7835 การส่งข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2567  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
สพ 0023.1/ว 1241 การพิจารณากลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
สพ 0023.6/ว 7811 กำชับเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
สพ 0023.5/ว 7781 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของงอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
สพ0023.5/ว1223 ขอความร่วมือในการกรอกข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2567  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
สพ0023.5/ว7751 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
สพ0023.5/ว7750 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย.-พ.ค.67)  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
 
   
   
 
ทต.ปลายนา "โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ" 😷😷 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.องค์พระ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ดอนมะเกลือ วันที่ 18 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ นำโดยนางแสน มารูปหมอก นา [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านกร่าง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นลาดยางผิวแอลฟัสต์คอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านกร่าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหูช้าง หมู่ที่ 3 จากถนนคอน [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.วังยาว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.วังยาว ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (EGM) หัวข้อ "การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ทะเลบก โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนปรู [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.องค์พระ จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 7/2567 ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 30 
อบต.ดอนกำยาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ, 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน โครงการจัดงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยของครอบครัว ประจำปี 256 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.องค์พระ ประกาศ การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ 5,6,7 จำนวน 9 สาย [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.พิหารแดง ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างยกผิวจราจร ม3 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
 
   
   
 


อบต.ดอนกำยาน จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม (มื้อกลางวัน) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.ป่าสะแก จ้างโครงการซ่อมแซมฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๒ ตำบลวังศรีราช [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.ป่าสะแก จ้างโครงการขุดลอกดินตะกอนเหมืองส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีต [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.ป่าสะแก จ้างโครงการขุดลอกดินตะกอนเหมืองส่งน้ำพร้อมถากถาง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังศรีราช อำเภอเด [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.ป่าสะแก จ้างโครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวป้องกันการกัดเซาะบ่อยืม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังศรีราช [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.ป่าสะแก จ้างโครงการก่อสร้างบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยมเครื่องยกพร้อมเพลา หม [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทต.เจดีย์ จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทต.เจดีย์ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทต.เจดีย์ จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงอ่างสูบน้ำ พร้อมประตูระบายน้ำ ปิด-เปิด ขนาด 0.60 เมตร แบ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองสาหร่าย จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ่อกรุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมโดยการเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บริเว [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ่อกรุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมโดยการเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บริเว [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทต.เดิมบาง โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนิโญ โดยการขุดลอก [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.ทะเลบก ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.ทะเลบก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โครงการติดตั้งเครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ) กองการศึกษาฯ โดย [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.องค์พระ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประม [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านช้าง จ้างโครงการเสริมถนนดินยกระดับ พร้อมลงลูกรังและหินคลุก ถนนสาย สปก.หมู่ที่ ๔ ตำบลบ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.วังยาว ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.วังยาว ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.หัวโพธิ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัว [ 11 เม.ย. 2567 ]
 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ประจำศพด.อบต.บางปลาม้า จำนวน ๑ อัตร [ 29 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ประจำศพด.อบต.บางปลาม้า จำนวน ๑ อัตร [ 29 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพ [ 29 มี.ค. 2567 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ก.พ. 2567)    อ่าน 216  ตอบ 0  
   
 
 
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
สถานที่สำคัญ  
 
ข้าวหลาม
วัดบางปลาม้า
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
การจัดการองค์ความรู้
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
 
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
สายตรงนายก
ติดต่อหน่วยงาน
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
  โทรศัพท์ : 035-528-614
  โทรสาร : 035-528-614
LINK เพิ่มเติม
   
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
   
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
  จำนวนผู้เข้าชม 68,036 เริ่มนับ 6 ก.พ. 2567
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.บางปลาม้า
CLICK