รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

แผนการบริหารงาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกัน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนอัตรกำลัง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานผลการดำเนินงาน
  ประจำปี

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2557


   
   
   
 
โครงการทำบุญขึ้นปีใหม่
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556


   
   
   
 
โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ฯ
ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม 2556 ถึงวันที่ 27 กรกฏาคม 2556


   
   
   
 
โครงการทำบุญถวายเทียน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๖
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2555 ถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 2555


   
   
   
 
ภาพกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2556


   
   
   
 
โครงการรวมใจน้อมเกล้าถวายพระพร
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2555


   
   
   
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวามหาราช
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2555


   
   
   
 
โครงการกีฬาประเพณีลอยกระทงวัดรอเจริญ
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555


   
   
   
 
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2555


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า