รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

แผนการบริหารงาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกัน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนอัตรกำลัง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานผลการดำเนินงาน
  ประจำปี

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ สตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป หลักสูตรอบรมการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร และหลักสูตรการทำแชมพูสระผมสมุนไพร ประจำปี พ.ศ. 2559
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2559


   
   
   
 
โครงการทำบุญตักบาตรประเพณีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560


   
   
   
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2559


   
   
   
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558


   
   
   
 
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2558


   
   
   
 
โครงการ : ส่งเสริมวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2558
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2558


   
   
   
 
โครงการเฉลิมพระเกีตรติฯ
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2558


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2558


   
   
   
 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2558


   
   
   
 
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบางปลาม้า ครั้งที่๕ ประจำปี ๒๕๕๘
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2558


   
   
   
 
โครงการทำบุญขึ้นปีใหม่ 2558
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2558


   
   
   
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2558


   
   
   
 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2557


   
   
   
 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2557


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย