พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

นโยบายการบริหารอบต.บางปลาม้า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี
บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ.ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2558  
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2558

 
   
   
   
 
แผ่นดินไหว  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า เชิญชวนเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว

 
   
   
   
 
เชิญเข้าร่วม โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ผ่านเว็บไซต์ อบต.บางปลาม้า www.bangplama.go.th  
สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีได้จัดทำ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทยตั้งปณิธานความดี

 
   
   
   
 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์และวันสูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕  
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์และวันสูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘

 
   
   
   
 
โครงการการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบางปลาม้า ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘  
โครงการการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบางปลาม้า ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

 
   
   
   
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558

 
   
   
   
 
โครงการทำบุญขึ้นปีใหม่ 2558  
โครงการทำบุญขึ้นปีใหม่ ในอังคารวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ที่ทำงารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

 
   
   
   
 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช  
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ในวันศุกร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

 
   
   
   
 
โครงการทำบุญถวายเทียน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๖  
ขอเชิญร่วมโครงการทำบุญถวายเทียน ๙ วัน ประจำปี ๒๕๕๖

 
   
   
   
 
ประเพณีวันสงกรานต์  
โครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณวัดเสาธง

 
   
   
   
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนวัดเสาธง

 
   
   
   
 
โครงการทำบุญขึ้นปีใหม่  
ทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

 
   
   
   
 
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป  
อบต.บางปลาม้า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

 
   
   
   
 
ร่วมถวายพระพรออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพรรษา ครบ ๕ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕

 
   
   
   
 
อบต.บางปลาม้า รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2553  
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2553

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า