ถวายพระพรออนไลน์


รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

นโยบายการบริหารอบต.บางปลาม้า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี
บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ.ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
27 กันยายน 2553
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
เชิญเข้าร่วม โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ผ่านเว็บไซต์ อบต.บางปลาม้า www.bangplama.go.th  
สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีได้จัดทำ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทยตั้งปณิธานความดี

 
   
   
   
 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์และวันสูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕  
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์และวันสูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘

 
   
   
   
 
โครงการการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบางปลาม้า ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘  
โครงการการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบางปลาม้า ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

 
   
   
   
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558

 
   
   
   
 
โครงการทำบุญขึ้นปีใหม่ 2558  
โครงการทำบุญขึ้นปีใหม่ ในอังคารวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ที่ทำงารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

 
   
   
   
 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช  
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ในวันศุกร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

 
   
   
   
 
โครงการทำบุญถวายเทียน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๖  
ขอเชิญร่วมโครงการทำบุญถวายเทียน ๙ วัน ประจำปี ๒๕๕๖

 
   
   
   
 
ประเพณีวันสงกรานต์  
โครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณวัดเสาธง

 
   
   
   
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนวัดเสาธง

 
   
   
   
 
โครงการทำบุญขึ้นปีใหม่  
ทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

 
   
   
   
 
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป  
อบต.บางปลาม้า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

 
   
   
   
 
ร่วมถวายพระพรออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพรรษา ครบ ๕ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕

 
   
   
   
 
อบต.บางปลาม้า รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2553  
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2553

 
   
   
   
 
ขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประเภทต่างๆซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
ขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประเภทต่างๆซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า หรือโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ 0-3545-7205

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า