พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

นโยบายการบริหารอบต.บางปลาม้า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี
บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ.ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
ตลาดเก้าห้อง  
ตลาดเก้าห้อง ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลบางปลาม้า ห่างจากตัวอำเภอบางปลาม้า ประมาณ 3 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวเมืองสุพรรรณบุรี 10 กิโลเมตร เป็นตลาดเก่าแก่ซึ่งเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองริมแม่นำสุพรรณบุรี หรือแม่นำท่าจีน ปัจจุบันยังคเห็นสภาพตลาดริมนำแบบอดีพที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ โดยมีหอดูโจร โรงสีเก่า ศาลเจ้าและบ้านเก้าห้อง (ซึ่งอยู่ริมแม่นำฝั่งตรงข้ามตลาด) เป็นสิ่งก่อสร้างในอดีตที่น่าสนใจ มีการจัดทำพิพิธภัณฑ์เก้าหัองให้ผู้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ในทุกวันเสาร์อาทิตย์ชาวบ้านจะนำสินค้า อาหารคาวหวาน มาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน มีทั้งขนมเปี้ยะ ขนมจันอับ กระหรี่พัฟ ขนมถ้วยฟู กาแฟดบราณ ห่านพะโล้ ก่วยเตี่ยวเรือ ราดหน้า ผัดไทย เป็นต้น
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 เมษายน พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
หอดูโจร  
หอดูโจรเป็นหอก่ออิฐถือปูน กว้างยาวราวสามเมตร สูงเท่ากับตึกสี่ชั้น สร้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2477 เพื่อใช้เป็นที่เฝ้ายามระวังโจรที่คอยจะจ้องเข้ามาปล้นตลาด ปัจจุบันยังคงสภาพให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงการปกป้องตนเองของบรรพบุรุษ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 02 เมษายน พ.ศ.2563]