รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า
แผนที่ตั้งอบต.บางปลาม้า
แผนที่ภาษีที่ดิน
   และสิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

แผนการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกัน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนอัตรกำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานผลสำรวจความพึง
  พอใจการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินงาน
  ประจำปี

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

บริการประชาชน
แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.บางปลาม้า
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565-สำนักปลัดอบต.บางปลาม้า 6
2 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565-อบต.บางปลาม้า 6
3 แก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคันคลองส่งน้ำสาย ซอย ๒ ซ้าย ๑ ขวา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ ตำบลบางปลาม้า 9
4 แก้ไขสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 8
5 แก้ไขสัญญาโครงการเสริมดินลงไหล่ถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 8
6 แก้ไขสัญญาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (๑ พ.ย.๖๔-๑๕ พ.ค.๖๕) 26
7 สัญญาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (๑ พ.ย.๖๔-๑๕ พ.ค.๖๕) 11
8 สัญญาโครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก ฝาปิด-เปิด หมู่ที่ 5 8
9 สัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 9
10 สัญญาโครงการเสริมดินลงไหล่ถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 9
11 สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 13
12 สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคันคลองส่งน้ำสาย ซอย ๒ ซ้าย ๑ ขวา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ ตำบลบางปลาม้า 22
13 ประกาศการเปิดเผยการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 12
14 ประกาศการเปิดเผยการคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก ฝาปิด-เปิด หมู่ที่ 5 11
15 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 26
16 ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 36
17 ประกาศการเปิดเผยการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 37
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 82
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 80
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 80