รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า
แผนที่ตั้งอบต.บางปลาม้า
แผนที่ภาษีที่ดิน
   และสิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

แผนการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกัน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนอัตรกำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานผลสำรวจความพึง
  พอใจการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินงาน
  ประจำปี

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

บริการประชาชน
แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.บางปลาม้า
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3  
   
รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
สถิติการคลัง ประจำปี 2564  
   
รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2564  
   
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563  
   
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินและรายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2563  
   
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายไตรมาส)  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562  
   
รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.  
   
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562  
   
สถิติการคลัง ประจำปี 2562  
   
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561  
   
สถิติการคลัง ประจำปี 2561  
   
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
   
สถิติการคลัง ปี 2559  
   
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559  
   
สถิติการคลัง ประจำปี 2558  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2558  
   
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2557  
   
สถิติการคลัง ประจำปี 2557  
   
สถิติการคลัง ประจำปี 2556  
   
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556  
   
รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
   
สถิติการคลัง ปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
   
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554