รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

แผนการบริหารงาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกัน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนอัตรกำลัง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานผลการดำเนินงาน
  ประจำปี

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
   
2
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
   
3
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
   
4
สถิติการคลัง ปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
   
5
รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
   
6
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556  
   
7
สถิติการคลัง ประจำปี 2556  
   
8
สถิติการคลัง ประจำปี 2557  
   
9
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2557  
   
10
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2558  
   
11
สถิติการคลัง ประจำปี 2558  
   
12
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559  
   
13
สถิติการคลัง ปี 2559  
   
14
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
   
15
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
   
16
สถิติการคลัง ประจำปี 2561  
   
17
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561  
   
18
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
   
19
สถิติการคลัง ประจำปี 2562  
   
20
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562  
   
21
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   
22
รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.