ถวายพระพรออนไลน์


รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

นโยบายการบริหารอบต.บางปลาม้า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี
บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ.ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
27 กันยายน 2553
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
   
2
รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
   
3
รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)  
   
4
รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)  
   
5
รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)