พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

นโยบายการบริหารอบต.บางปลาม้า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี
บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ.ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554 - 2558) บทที่ 1 บทนำ  
   
2
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554 - 2558) บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
   
3
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554 - 2558 ) บทที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น  
   
4
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554 - 2558) บทที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
   
5
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554 - 2558 ) บทที่ 5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
   
6
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554 - 2558) บทที่ 6 การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
   
7
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559  
   
8
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)  
   
9
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
   
10
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
   
11
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)