รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

แผนการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกัน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนอัตรกำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานผลสำรวจความพึง
  พอใจการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินงาน
  ประจำปี

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554 - 2558) บทที่ 1 บทนำ  
   
2
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554 - 2558) บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
   
3
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554 - 2558 ) บทที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น  
   
4
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554 - 2558) บทที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
   
5
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554 - 2558 ) บทที่ 5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
   
6
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554 - 2558) บทที่ 6 การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
   
7
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
   
8
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
   
9
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1  
   
10
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
   
11
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 1  
   
12
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
   
13
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559  
   
14
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)  
   
15
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
   
16
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
   
17
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
   
18
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
   
19
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 2