รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า
แผนที่ตั้งอบต.บางปลาม้า
แผนที่ภาษีที่ดิน
   และสิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

แผนการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกัน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนอัตรกำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานผลสำรวจความพึง
  พอใจการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินงาน
  ประจำปี

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

บริการประชาชน
แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.บางปลาม้า
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายชลอ  แก้ววิชิต

ประธานสภา อบต.บางปลาม้านายสุจิน  พงษ์เพียร

รองประธานสภา อบต.บางปลาม้า


นายชาญยุทธ  ศรีสุวรรณ

 

นายทรงศักดิ์  พร้อมพิมพ์

สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า หมู่ 1
โทร.087-821-0953

 

สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า หมู่ 3
โทร.082-250-1589


นางสาวสุจิต  ประทีปทอง

นายอภิวัฒน์  สุขสำราญ

นายชลอ  แก้ววิชิต

สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า หมู่ 4
โทร.084-125-7625

สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า หมู่ 5
โทร.086-137-1241

สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า หมู่ 6
โทร.087-009-2616


 

 

นายภูวิชญ์พงศ์  ทวีสิงห์

นายสมชาย  กำเสียงใส

 

สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า หมู่ 8
โทร.081-815-0343

สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า หมู่ 9
โทร.087-163-9838


นายสุจิน  พงษ์เพียร

นายจำเป็น  แสงสว่าง

นายวีรวิชญ์  โพธิ์ไพจิตร

สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า หมู่ 10
โทร.098-389-1525

สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า หมู่ 11
โทร.085-297-2988

สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า หมู่ 12
โทร.061-364-8277