พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

นโยบายการบริหารอบต.บางปลาม้า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี
บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ.ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ

ตำแหน่ง

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้านยอด

นายพนัส  สังขวรรณะ

ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ศรี นายจำรัส  พิมพ์มีลาย ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านด่าน นายหวล  พิมพ์ใจใส ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านเสาธง นายนิธิภาส  ดิษฐวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ นายบรรเจิด  แก้ววิชิต กำนัน
หมู่ที่ 8 บ้านสวนหงส์ นายสมัคร  หงษ์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านขนมจีน นายสมชาย  กำเสียงใส ผู้ใหญ่บ้าน

 

หมู่ที่ 10 บ้านหัวไผ่ นายทองสุข  รัตนะบูชา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านโพนไร่ นายชูศักดิ์  สวนคง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ศรี นายชอบ  ทองแย้ม ผู้ใหญ่บ้าน
รวม  10  หมู่บ้าน