พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

นโยบายการบริหารอบต.บางปลาม้า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี
บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ.ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : การขอมีบัตรคนพิการและการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ
  รายละเอียดข่าว : การขอมีบัตรคนพิการและการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ การจดทะเบียนคนพิการ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เอกสารในการจดทะเบียนคนพิการ 1. เอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์สถานพยาบาลจากทางราชการ 2. บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ายสำเนาจำนวน 1 ชุด (กรณียื่นแทนให้นำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนมาด้วย) 3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด 4. รูปถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน หลังจากจดทะเบียนความพิการแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าจะช่วยเหลืออย่างไร? นำบัตรประจำตัวคนพิการมาขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเงินความพิการที่งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำการขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ในวันและเวลาราชการ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1. สัญชาติไทย 2. มีบัตรประจำตัวคนพิการ 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลบางปลาม้า 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 5. ในกรณีผู้พิการเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บังคับบัญชาการ หรือผู้อำนวยการตามสถานที่ที่อยู่ เอกสารที่ต้องมาในวันที่ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด 3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ชุด หลักฐานสำหรับผู้อื่นยื่นแทน 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด 3.หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด ยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน ของทุกปี เวลาราชการ ยื่นเอกสารแล้วได้รับเงินเมื่อไหร่?? ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง) ในอัตราเดือนละ 800 บาท !!!เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ!!! ผู้พิการที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน
   
  [แนบไฟล์] :
     
    - การขอมีบัตรคนพิการและการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ.pdf