รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

แผนการบริหารงาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกัน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนอัตรกำลัง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานผลการดำเนินงาน
  ประจำปี

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : การขอมีบัตรคนพิการและการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ
  รายละเอียดข่าว : การขอมีบัตรคนพิการและการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ การจดทะเบียนคนพิการ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เอกสารในการจดทะเบียนคนพิการ 1. เอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์สถานพยาบาลจากทางราชการ 2. บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ายสำเนาจำนวน 1 ชุด (กรณียื่นแทนให้นำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนมาด้วย) 3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด 4. รูปถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน หลังจากจดทะเบียนความพิการแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าจะช่วยเหลืออย่างไร? นำบัตรประจำตัวคนพิการมาขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเงินความพิการที่งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำการขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ในวันและเวลาราชการ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1. สัญชาติไทย 2. มีบัตรประจำตัวคนพิการ 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลบางปลาม้า 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 5. ในกรณีผู้พิการเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บังคับบัญชาการ หรือผู้อำนวยการตามสถานที่ที่อยู่ เอกสารที่ต้องมาในวันที่ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด 3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ชุด หลักฐานสำหรับผู้อื่นยื่นแทน 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด 3.หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด ยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน ของทุกปี เวลาราชการ ยื่นเอกสารแล้วได้รับเงินเมื่อไหร่?? ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง) ในอัตราเดือนละ 800 บาท !!!เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ!!! ผู้พิการที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน
   
  [แนบไฟล์] :
     
    - การขอมีบัตรคนพิการและการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ.pdf