พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

นโยบายการบริหารอบต.บางปลาม้า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี
บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ.ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : เชิญเข้าร่วม โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ผ่านเว็บไซต์ อบต.บางปลาม้า www.bangplama.go.th
  รายละเอียดข่าว :

             
            เชิญเข้าร่วม โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ผ่านเว็บไซต์ อบต.บางปลาม้า www.bangplama.go.th

         เนื่องในปีพุทธศักราช พ.ศ.๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘  พรรษา และในปีพุทธศักราช พ.ศ.๒๕๕๙  จะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จะทรงเจริญพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา อันเป็นปีมหามงคลที่ต่อเนื่องกันถึง ๓ ปี ซึ่งนับเป็นปีมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง  ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนและทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมกันถวาย  "ของขวัญ" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยการตั้งปณิธานความดี และทำตามปณิธานนั้น ซึ่งในห้วงเวลานี้จะสามารถจัดกิจกรรมพิเศษได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง

 ข้อมูลจากเว็บไซต์  http://www.panithand.com/panithan/ตั้งปณิธานความดี.html/
   
  [แนบไฟล์] :