ถวายพระพรออนไลน์


รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

นโยบายการบริหารอบต.บางปลาม้า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี
บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ.ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส (ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส)  
การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

 
   
   
   
 
การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561  
การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและแผนปฏิบัติการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)ประจำปี 2559

 
   
   
   
 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 
   
   
   
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้  
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้

 
   
   
   
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปี 2558  
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปี 2558

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี  
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ป้าย โรงเรือน

 
   
   
   
 
การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง  
การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

 
   
   
   
 
การขอมีบัตรคนพิการและการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ  
การขอมีบัตรคนพิการและการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ

 
   
   
   
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 
   
   
   
 
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานราชการ  
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานราชการ

 
   
   
   
 
ประกาศการแสดงตนเพื่อยืนยันขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ประกาศการแสดงตนเพื่อยืนยันขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 
   
   
   
 
โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2558  
โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2558

 
   
   
   
 
โครงการเฉลิมพระเกีตรติฯ "12 สิงหามหาราชินี" องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปี 2558  
โครงการเฉลิมพระเกีตรติฯ "12 สิงหามหาราชินี" องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปี 2558

 
   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2558  
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2558

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย