เฟสบุ๊คอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า
แผนที่ดาวเทียม
แผนที่ภาษีที่ดิน โรงเรือนและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
    ส่วนบุคคล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐาน
    การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
    แผนพัฒนาบุคลากร

แนวทางการปฎิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
     No Gift Policy

กาสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการ
  ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพิ่อจัดการความ
 เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประเมินจริยธรรมของ
    เจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
    ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

รายงานประชาคมตำบล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
บริการประชาชน
แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
อีเมล์อบต.บางปลาม้า
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

 
   
   
   
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)  
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)

 
   
   
   
 
ประกาศ แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566  
ประกาศ แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566

 
   
   
   
 
คำนิยามสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำมาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง 2566-2569  
คำนิยามสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำมาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง 2566-2569

 
   
   
   
 
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

 
   
   
   
 
ประกาศ บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ 2566  
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ 2566

 
   
   
   
 
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีประจำปี 2566  
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษี ประจำปี2566

 
   
   
   
 
ประกาศแผนจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566  
ประกาศแผนจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2566

 
   
   
   
 
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ในวันที่ 21- 25 พฤศจิกายน 2566

 
   
   
   
 
ประะชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่ อบต.บางปลาม้า ภายในวันที่ 1 มกราคม 2566

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2566  
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2566

 
   
   
   
 
ประชาชนสามารถแอดไลน์โดยผ่าน QR CODE เพือสอบถามงาน และการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ในงานกองคลัง  
Line Official ส่วนกองคลัง

 
   
   
   
 
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานราชการ  
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานราชการ

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย