รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า
แผนที่ตั้งอบต.บางปลาม้า
แผนที่ภาษีที่ดิน
   และสิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

แผนการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกัน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนอัตรกำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานผลสำรวจความพึง
  พอใจการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินงาน
  ประจำปี

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

บริการประชาชน
แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.บางปลาม้า
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศ บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ 2566  
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ 2566

 
   
   
   
 
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีประจำปี 2566  
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษี ประจำปี2566

 
   
   
   
 
ประกาศแผนจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566  
ประกาศแผนจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2566

 
   
   
   
 
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ในวันที่ 21- 25 พฤศจิกายน 2566

 
   
   
   
 
ประะชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่ อบต.บางปลาม้า ภายในวันที่ 1 มกราคม 2566

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2566  
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2566

 
   
   
   
 
ประชาชนสามารถแอดไลน์โดยผ่าน QR CODE เพือสอบถามงาน และการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ในงานกองคลัง  
Line Official ส่วนกองคลัง

 
   
   
   
 
syafikaxoxoxo  
syafikaxoxoxo

 
   
   
   
 
syafikaxoxo  
syafikaxoxo

 
   
   
   
 
hackedbysyafika  
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 
   
   
   
 
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานราชการ  
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานราชการ

 
   
   
   
 
ประกาศการแสดงตนเพื่อยืนยันขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ประกาศการแสดงตนเพื่อยืนยันขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 
   
   
   
 
โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2558  
โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2558

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย