พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

นโยบายการบริหารอบต.บางปลาม้า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี
บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ.ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2562


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร หลักสูตร ดาวเรือนตัดดอกเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และดอกทานตะวัน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ สตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป หลักสูตรอบรมการทำน้ำยาทำความสะอาดพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ สตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป หลักสูตรอบรมการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ สตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป หลักสูตรอบรมทำน้ำยาปรับผ้านุ่มและหลักสูตรการทำน้ำยาซักผ้า
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ สตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป หลักสูตรอบรมการทำดอกไม้จันทน์
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ด้วยการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2561


   
   
   
 
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาก่ออิฐฉาบปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ปี พ.ศ. 2559
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2559


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ สตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป หลักสูตรอบรมการทำสบู่ไพร ประจำปี พ.ศ. 2559
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2559


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ สตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป หลักสูตรอบรมการทำขนมกะหรี่ปั๊บ ประจำปี พ.ศ. 2559
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2559


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ สตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป หลักสูตรการสารตะกร้าจากเส้นพลาสติก ประจำปี พ.ศ. 2559
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2559


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ สตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป หลักสูตรการทำเหรียญโปรยทาน ประจำปี พ.ศ. 2559
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2559


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย