รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า
แผนที่ตั้งอบต.บางปลาม้า
แผนที่ภาษีที่ดิน
   และสิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

แผนการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกัน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนอัตรกำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานผลสำรวจความพึง
  พอใจการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินงาน
  ประจำปี

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

บริการประชาชน
แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.บางปลาม้า
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการวันไหว้ครู ประจำปี2565
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
โครงการเยี่ยมบ้านผ้มีรายได้น้อยและประสบปัญหาทางสังคม
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
เยี่ยมเด็กเปราะบาง
ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
การประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565


   
   
   
 
ส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง อบต.บางปลาม้า
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564


   
   
   
 
อบต.บางปลาม้าที่ร่วมมือช่วยทำกันทำความสะอาดล้างถนนจากน้ำท่วมหลังน้ำลดเสร็จสิ้น
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลบางปลาม้า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2564


   
   
   
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 2564


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ได้ลงพื้นที่ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อการระบายน้ำที่ดีและรวดเร็ว โดยท่านนายกและคณะทำงาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2564


   
   
   
 
กิจกรรมส้มตำแสนอร่อย
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564


   
   
   
 
วันมาฆบูชา
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564


   
   
   
 
กิจกรรมวุ้นแฟนซี
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย