รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า
แผนที่ตั้งอบต.บางปลาม้า
แผนที่ภาษีที่ดิน
   และสิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

แผนการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกัน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนอัตรกำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานผลสำรวจความพึง
  พอใจการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินงาน
  ประจำปี

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

บริการประชาชน
แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.บางปลาม้า
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการอบรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ประจำปี 2565
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565


   
   
   
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2565
ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565


   
   
   
 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
กิจกรรมส้มตำแสนอร่อย
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564


   
   
   
 
กิจกรรมวุ้นแฟนซี
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564


   
   
   
 
เยี่ยมบ้านเด็ก
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564


   
   
   
 
โครงการศึกษาแหล่งการเรียนรู้
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2563


   
   
   
 
โครงการสานปลาตะเพียน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563


   
   
   
 
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2563


   
   
   
 
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
โครงการขับขี่ปลอดภัยป้องกัยอุบัติภัยจราจร (กองการศึกษา ศานา และวัฒนธรรม)
ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563


   
   
   
 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563


   
   
   
 
จ่ายเบี้ยยังชีพและค่าขยะ
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2563


   
   
   
 
พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส ให้ทั้ง 10 หมู่ ที่ศาลาอเนกประสงค์ พร้อมแจกแมส (หน้ากากอนามัย) ให้กับชาวบ้านและไปช่วยให้คำแนะนำ ถึง เรื่องการป้องกัน การแพร่เชื้อ ของโรคระบาดโควิด-19 ทั้ง 10 หมู่
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย