รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

แผนการบริหารงาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกัน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนอัตรกำลัง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานผลการดำเนินงาน
  ประจำปี

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563


   
   
   
 
ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563


   
   
   
 
"โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"
ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2563


   
   
   
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563


   
   
   
 
"โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563


   
   
   
 
โครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2562


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร หลักสูตร ดาวเรือนตัดดอกเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และดอกทานตะวัน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ สตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป หลักสูตรอบรมการทำน้ำยาทำความสะอาดพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ สตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป หลักสูตรอบรมการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ สตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป หลักสูตรอบรมทำน้ำยาปรับผ้านุ่มและหลักสูตรการทำน้ำยาซักผ้า
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ สตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป หลักสูตรอบรมการทำดอกไม้จันทน์
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ด้วยการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2561


   
   
   
 
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาก่ออิฐฉาบปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย