รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า
แผนที่ตั้งอบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

แผนการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกัน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนอัตรกำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานผลสำรวจความพึง
  พอใจการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินงาน
  ประจำปี

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

บริการประชาชน
E-service
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
ปปช
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
กิจกรรมส้มตำแสนอร่อย
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564


   
   
   
 
วันมาฆบูชา
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564


   
   
   
 
กิจกรรมวุ้นแฟนซี
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564


   
   
   
 
เยี่ยมบ้านเด็ก
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564


   
   
   
 
โครงการศึกษาแหล่งการเรียนรู้
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2563


   
   
   
 
โครงการสานปลาตะเพียน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563


   
   
   
 
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2563


   
   
   
 
โครงการหนูน้อยเข้าวัด
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563


   
   
   
 
กิจกรรมสร้างสรรค์ธงอาเซียน
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563


   
   
   
 
กิจกรรมเพาะถั่วงอก
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563


   
   
   
 
โครงการ ICT เด็กปฐมวัย19ตค-18พย63
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563


   
   
   
 
กิจกรรมวันลอยกระทง
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
กิจกรรมประดิษฐกระทง
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตร์(ผักกาดเปลี่ยนสี)
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2563


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย