รู้จักอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บางปลาม้า

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

แผนการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกัน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนอัตรกำลัง
งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
ผลการปฎิบัติงานอบต.บางปลาม้า
รายงานผลสำรวจความพึง
  พอใจการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินงาน
  ประจำปี

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

บริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บางปลาม้า กิจกรรม สินค้า OTOP webboard  www.bangplama.go.th ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
จ่ายเบี้ยยังชีพและค่าขยะ
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2563


   
   
   
 
พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส ให้ทั้ง 10 หมู่ ที่ศาลาอเนกประสงค์ พร้อมแจกแมส (หน้ากากอนามัย) ให้กับชาวบ้านและไปช่วยให้คำแนะนำ ถึง เรื่องการป้องกัน การแพร่เชื้อ ของโรคระบาดโควิด-19 ทั้ง 10 หมู่
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป หลักสูตรการอบรมการทำโลชั่นทาผิว หลักสูตรการทำพิมเสนน้ำ และหลักสูตรการทำยาหม่อง ครีม
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ แม่บ้านและประชาชทั่วไป หลักสูตร อบรมการทำแซนวิชตลาดบน
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2563


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป หลักสูตรอบรมการทำสบู่กรด และหลักสูตรการทำเจลล้างมือสูตรฆ่าเชื้อโรค มือ เท้า ปาก
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าใส่ผ้า
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562


   
   
   
 
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดสภาวะโลกร้อน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางปลาม้า ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2562


   
   
   
 
โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563


   
   
   
 
ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563


   
   
   
 
"โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"
ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2563


   
   
   
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย