การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
    แผนดำเนินงาน
    10. แผนดำเนินงานประจำปี  
    11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  
    12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
    การปฏิบัติงาน
    13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การให้บริการ
    14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
    15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
    16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
    15. E-Service  
 
<< ย้อนกลับ (2) ถัดไป >>